Policyer

Policyer som styr verksamheten på Litorina

Vår miljöpolicy

Vår strävan är att aktivt verka för att Miljö och Hälsa går hand i hand. Många miljövinster innebär också en fördel för vår hälsa. Regelbunden vardagsmotion varje dag är ett sätt att långsiktigt förebygga ohälsa. Med vardagsmotion avses i denna policy promenad och cykling. 

Läs mer i Miljöpolicy (pdf 2012)

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Litorina folkhögskola

Litorinas verksamhet vilar på demokratisk grund. All verksamhet vid Litorina Folkhögskola utgår från grundtanken om alla människors lika rätt och värde oavsett kön, etnicitet, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning. Den mångfald av olika nationaliteter, som är representerade på Skolan, är en tillgång för denna.

Läs mer i Demokratidokument (pdf 2011)

Vår policy i frågan om tillgänglighet

Litorina folkhögskola startades 1993 med ambitionen att motarbeta segregation och utanförskap. I vårt uppdrag ingår att stödja personer med funktionshinder och invandrare med brister i svenska språket. Det är fortfarande lika angeläget att leva upp till skolans intentioner som vid starten.

Läs mer i Tillgänglighetspolicy (pdf)

Policydokument för Litorina folkhögskola – mångfald och antidiskriminering

Med diskriminering menas orättvis och kränkande behandling. Alla människor har lika värde oberoende bakgrund. Alla har rätt att vara den person man är utan kränkande särbehandling. Alla människor har rätt till rättvis och likadan behandling. Rätten till likabehandling är en grundläggande princip. Det betyder ömsesidig respekt och ett gemensamt ansvar för att ingen ska kränka någon annan. Litorina folkhögskola är en skola där vi arbetar för att diskriminering och kränkning ska motverkas.

Läs mer i dokumentet Den studerandes rättsliga standard (2017)

Alkohol- och drogpolicy

Litorina folkhögskola är en mötesplats för människor i olika åldrar, olika nationalitet och med olika bakgrund. Studerande och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer till skolan ska kunna vistas där, känna sig trygga och kunna studera i en så bra miljö som möjligt.

En god arbetsmiljö ska enligt Arbetsmiljölagen vara fri från droger och alkohol. Litorina folkhögskola arbetar därför för en drog- och alkoholfri miljö.

Läs mer i Alkohol och drogpolicy (pdf 2014)

IT policy

IT Policy (pdf 2015)

Komplement – 1 till IT-policy (pdf 2015)

Komplement – 2 till IT-policy (pdf 2015)